Materiaalitoiminnat


Tiilet ja suursäkit kuljetetaan työmaalle joko rekalla tai kuorma-autolla. Kuorma puretaan auton nostolaitteilla tai työmaan nostokalustolla. Irtolaastin kuljetuksessa käytetään erikoisvarusteista säiliöautoa.

Materiaalit varastoidaan paikkaan, josta ne on helppo siirtää työkohteeseeneivätkä ne häiritse työmaan muita toimintoja. Suursäkkien on oltava kunnolla suljetut eikä niitä saa pinota päällekkäin kaatumisvaaran takia.

Laastin valmistus

Kerrostalotyömaalla laasti voidaan käytännössä tehdä kolmella eri menetelmällä:

  • Laasti suursäkissä + mylly
  • Laasti lapioidaan 1 000 kg:n suursäkeistä joko vapaapudotussekoittajaan (mylly) tai tasosekoittajaan.
  • Laasti siilossa + ruuvisekoitin

Laasti tuodaan työmaalle suursäkeissä ja varastoidaan 3, 10 tai 14 tonnin siiloon, jonka alapuolella on ruuvisekoitin. 25 tonnin siilo täytetään irtolaastilla suoraan kuljetusajoneuvosta.

Laasti siilossa + siirto putkistolla + ruuvisekoitin: Laasti siirretään painesiirtomenetelmällä työkohteeseen, jossa on ruuvisekoittaja.

Menetelmä soveltuu ensisijaisesti väliseinämuuraukseen.

Materiaalien siirrot

Tiilien vaakasiirtoihin käytetään joko työnnettävää tai moottoroitua tiilikärryä. Laasti siirretään sekoittajalta työkohteeseen kottikärryillä.

Materiaalit nostetaan mastolavalla, katolle kiinnitettävällä piennosturilla tai rakennushissillä.

Mikäli työmaalla on torninosturi vapaana, sillä tehdään sekä vaakasiirrot että nostot.

Jätehuolto

Valtioneuvoston päätöksessä rakennusjätteistä (Suomen säädöskokoelma n:o 295/97) todetaan muun muassa seuraavasti

Talteenoton ja hyödyntämisen järjestäminen (5 §)

Rakentaminen on suunniteltava ja toteutettava sekä rakennusjätteet kerättävä ja kuljetettava siten, että hyödynnettävät ja seuraavat jätelajit pidetään erillään tai lajitellaan erilleen toisistaan ja muista rakennusjätteistä ja -aineista:

  • betoni-, tiili-, kivennäislaatta-, keramiikka- ja kipsijätteet
  • kyllästämättömät puujätteet
  • metallijätteet
  • maa-aines-, kiviaines- ja ruoppausjätteet

Rakennusjätteen haltijan on huolehdittava siitä, että rakennusjäte hyödynnetään, jos se on teknisesti mahdollista eikä siitä aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon.

Rakennusjätteen muun haltijan kuin päätoteuttajan on tehtävä 1 ja 2 momentissa mainitut toimet yhteistyössä päätoteuttajan kanssa.

Julkisivumuurauksessa syntyvät tiili- ja laastijätemäärät ovat niin vähäiset, että ne voidaan tavallisesti käyttää täyttöihin työmaalla tai käsitellä sekajätteenä. Mikäli työmaalla kerätään kivipohjaista jätettä, voidaan tiilet ja laasti viedä kyseiseen jäteastiaan.

Puujätettä varten työmaalle on yleensä varattu jätelava, jonne letkojen alustat viedään. Muut muurauksessa syntyvät jätteet ovat sekajätettä.