Laadunhallinta


Laadunhallinta

Julkisivumuurauksen laadunvarmistus kohdistetaan muuraustyön kaikkiin vaiheisiin. Tavoitteena on koko muuraustyöprosessin hyvä hallinta, jolla varmistetaan, että lopputulos täyttää kaikilta osin hankkeen piirustuksissa ja työselityksessä sekä yleisissä standardeissa ja ohjeissa esitetyt vaatimukset.

Suunnittelussa käytettävät määräykset ja ohjeet

 • RunkoRYL 2010   Tiilimuuraus
 • RakMk B1   Kantavat rakenteet – Määräykset ja ohjeet
 • EN 1996-1-1 ja 1-2   Eurokoodi 6, Muurattujen rakenteiden suunnittelu
 • RakMk B 6  Muuratut rakenteet – Ohjeet 2010
 • RakMk B 2  Kantavat rakenteet 1990

Tyypilliset virheet

 • työnaikaiset kosteusvauriot
 • paikkaukset erottuvat
 • valmiit pinnat ovat kolhiintuneet tai likaantuneet
 • seinät eivät ole pystysuoria
 • saumaus on tehty huolimattomasti
 • sidelankoja puuttuu
 • tuuletusrakoon on päässyt laastia

Laatusuunnitelma

Laatusuunnitelmaan kirjataan työtä edeltävät, työnaikaiset ja työn jälkeiset laadunvarmistustoimenpiteet ja määritetään näille vastuut. Suunnitelmaan voidaan sisällyttää tarkistuslista, jonka avulla pysytään jatkuvasti selvillä mitkä laadunhallintaan kuuluvat tehtävät on hoidettu.

Suunnitelmakatselmus

Suunnitelmakatselmuksessa tarkastetaan työn tekemisessä tarvittavien suunnitelmien riittävyys, virheettömyys ja toteutettavuus. Katselmukseen osallistuvat rakennuttaja, suunnittelijat, pääurakoitsija ja muurausurakoitsija.

Mallimuuraus

Kohteesta riippuen voidaan tarvittaessa tehdä mallimuuraus, joka hyväksytään ja otetaan jatkossa vähimmäislaatutasoksi.

Työn toteutus

Työtä aloitettaessa myös työntekijöille selvitetään käytettävät työmenetelmät sekä työn tekemiseen ja lopputulokseen liittyvät vaatimukset, kuten sidelankojen määrä, saumojen tiiviys ja tuuletusraon puhtaanapitäminen. Mahdollisten värierojen häivyttämiseksi tiiliä käytetään tasaisesti eri letkoista. Työn aikana seurataan, että rakenteet ovat pystysuoria ja tasaisia sekä tiilikerrokset vaakasuoria ja oikein limitettyjä. Lisäksi varmistetaan, että tuuletusrako sekä kosteuden poistoraot toimivat ja liikuntasaumat ovat suunnitelmien mukaiset.

Keskeneräinen muuraus ja eristeet suojataan sateelta.

Työn jälkeen

Työn päätyttyä tarkastetaan, että tiilimuuraus on sopimusasiakirjojen laatuvaatimusten mukainen. Vahingoittuneet ja likaantuneet kohdat korjataan ja puhdistetaan. Valmis tiilipinta suojataan tarvittaessa seuraavien työvaiheiden varalta.