Rungon valinnan avainasiat


Rakennuksen runko ja julkisivut säilytetään yleensä muuttumattomina koko rakennuksen käyttöiän. Rakennuksen käyttötarkoituksesta, koosta ja sijainnista riippuen rakennuksen käyttöikä ja kestoikä tulisi mitoittaa vähintään 100 vuodeksi. Asuinrakennuksissa rakennuksen käyttötarkoitus säilyy yleensä muuttumattomana ja käyttöaika on pitkä. Tämän vuoksi rakenteiden kestoiällä ja huollontarpeella on erityisen suuri merkitys mm. asumiskustannuksiin ja asumisviihtyvyyteen.

Toimisto- ja liikerakennuksissa käyttötarkoituksen muutokset ovat varsin yleisiä ja niihin tulee varautua jo suunnitteluvaiheessa esim. siten, että varaudutaan suurempiin mitoituskuormituksiin tai parempaan palonkestoon kuin alkuperäinen käyttötarkoitus edellyttää. Myös kantavien pystyrakenteiden sijoituksessa ja jännevälien valinnassa ennakoidaan tulevat tarpeet.

Asuinkerrostaloissa hyvä ääneneristys on keskeinen asumisviihtyvyyteen vaikuttava tekijä. Massiivisilla paikallavaletuilla rakenteilla uudet kiristyneet ääneneristysvaatimukset on mahdollista täyttää yksinkertaisesti ja taloudellisesti lisäämällä ääntä eristävien rakenteiden paksuutta. Rakennuksen palonkesto ja paloneristävyys sekä kestävyys poikkeuksellisia kuormituksia vastaan ovat tärkeitä henkilöturvallisuuteen liittyviä seikkoja. Paikallavalettu betonirunko täyttää nämä vaatimukset helposti ilman mainittavia lisäkustannuksia.

LVIST-tekniikoiden määrä lisääntyy koko ajan erityisesti toimisto- ja liikerakennuksissa. Sama kehityssuunta hieman lievempänä on nähtävissä myös asuinrakennuksissa. Näiden tekniikoiden elinkaari lyhenee koko ajan ja tämä on otettava huomioon myös runkoratkaisun valinnassa sekä tekniikoiden sijoittelussa runkoon. Lämmitys-, ilmanvaihto- ja sähköjärjestelmiä joudutaan asuinkerrostalon oletettuna käyttöaikana peruskorjaamaan 2-3 kertaa ja toimisto- ja liikerakennuksissa monta kertaa tätä useammin. Näitä tekniikoita joudutaan huoltamaan ja täydentämään, mikä on kiinteistönpidossa jatkuvaa toimintaa.

Rakennuksen rungon tulee antaa mahdollisuus toteuttaa talotekniikkaan liittyvät korjaus- ja uusimistyöt mahdollisimman joustavasti ja pienin kustannuksin. Paikallavalettu runko antaa näille muutostöille mahdollisimman hyvät lähtökohdat ilman, että rakennuksen sisä- tai ulkoilme oleellisesti muuttuu tai kantavat rakenteet olisivat korjaus- tai muutostöiden esteenä.

Avainasiat

  • rakennuksen käyttötarkoitus
  • kestoikä, käyttöikä
  • ääneneristys
  • paloturvallisuus
  • LVIST-tekniikat