Muottityön suunnittelu


Muottityön suunnittelun ja muottivalinnan tavoitteena on kohteeseen sopivimman kaluston muottivalinta. Muottivalinnassa on huomioitava kohteen laatuvaatimukset ja kaluston tekninen soveltuvuus. Lisäksi kaluston pitää toteuttaa haluttu muottikierto ja aikataulu, muottikustannusten tulee olla taloudelliset ja työn turvallista.

Muottityön suunnittelu voidaan jakaa seuraaviin vaiheisiin

 • Muottikaluston valinta
 • Muottikierron suunnittelu
 • Muottisuunnittelu
 • Muottikaluston valinta voidaan edetä viisivaiheisena

1. Työmaan lähtötietojen selvittäminen

 • Piirustukset
 • Urakka-asiakirjat, laatuvaatimukset
 • Työmaaolosuhteet
 • Työmaan resurssit, ammattitaito, kokemukset

2. Muottityypin alustavassa valinnassa selvitetään tiedot eri muottivaihtoehdoista

 • Tekniset ominaisuudet
 • soveltuvuudet; karsitaan teknisesti kelpaamattomat vaihtoehdot pois
 • mahdolliset muut valintaperusteet

3. Muottitarpeen määrittäminen

Alustavan valinnan jälkeen määritetään yleisaikataulun ja välitavoitteiden sekä mm. muottien työmenekkitietojen perusteella kaluston määrällinen ja ajallinen tarve.

4. Muottikustannusten määrittäminen

Teknisesti soveltuvien muottien kustannukset selvitetään tarjouspyyntömenettelyllä tai laskemalla oman kaluston käytöstä aiheutuvat kustannukset.

Kalustokustannusvertailussa tulisi huomioida mm. seuraavat seikat:

 • Kalustokustannukset
 • kuljetuskustannukset
 • vuokrat
 • muottisuunnitelmat, käyttäjien koulutus
 • rakenteeseen jäävät kalusto (esim. vesitiiviit välikkeet)
 • Muottityökustannukset
 • muottien kasaus ja muutostyöt
 • asennus-, purku- ja siirtotyöt työmaalla
 • kunnossapito
 • Muut kustannukset
 • tarjoukseen kuulumattoman muotituksen kustannuksetkaluston teknisistä ominaisuuksista aiheutuvat kustannukset, kuten sidepulttien jälkityöt, kalustohävikki, kaluston rikkoutuminen, nostokapasiteetin tarve
 • kaluston kunnosta mahdollisesti aiheutuvat jälkityökustannukset
 • lämmitys ja suojaus

5. Muottikaluston valinta perustuu kustannusvertailuun

 • Kustannukset
 • Tekninen soveltuvuus
 • Vaikutukset muihin töihin

Muottikierron suunnittelu

Valituille muoteille laaditaan suunnitelma muottityön etenemisestä ja muottikierrosta.

Muottikierrossa on huomioitava muottityön tahdistaminen muihin muottikiertoon vaikuttaviin töihin.

Muottikiertoon vaikuttavia työvaiheita ovat:

 • muottien paikalleen mittaus ja asennus
 • raudoitus- ja talotekniikan asennuksen vaatima aika
 • betonointi ja käytetyn betonin kovettumisaika muotinpurkulujuuteensa
 • muottien purku, puhdistus ja siirto (mahdolliset elementtiasennukset tai muuraukset ennen uutta muottiasennusta)

Paikallavaletun rakennusrungon toteutusajasta menee yleensä 2/3 tai enemmän vaakarakenteiden tekemiseen. Siten tasomuotin vaikutus on pystymuottiin verrattuna suurempi sekä aikataulun että kustannuksien kannalta.

Pystyrakenteissa kiertonopeudeksi saadaan ihanneolosuhteissa yksi työpäivä ja vaakarakenteissa 2,5 työpäivää. Vaakarakenteiden muottityössä työmenekki vaihtelee enimmillään pöytämuotin 0,07 tth/m² ja työmäärältään suuren kappaletavaralaudoituksen 0,60 tth/m²:n välillä.

Jotta muottikaluston kierto saadaan jatkuvaksi, pystyrakenteiden muotteja tulisi yleensä olla 1,5 -kertainen kalusto kertavalualueeseen nähden. Samoin vaakarakenteiden muottimäärä useimmiten muodostuu 3- tai 4-kertaiseksi valualueeseen nähden.

Muottisuunnittelu

Muottisuunnittelussa laaditaan yksityiskohtainen suunnitelma muottien käytöstä. Samalla optimoidaan muottikalustomäärät oikeiksi.

Muottisuunnitelmaan kuuluu muottien mitoitus, laskelmat ja ohjeet valunopeudesta. Asennusohjeissa ja muottipiirustuksissa esitetään muottien sidonta ja jäykistäminen. Muottipiirustuksissa esitetään detaljiratkaisut. Muottisuunnittelun tulosteina piirustusten lisäksi laaditaan luettelot muottikalustoista ja tarvikkeista

Muottien käytön suunnittelussa otetaan huomioon:

 • Työryhmät ja niiden määrät,
 • muottien varastointi työmaalla sekä tilantarve
 • nostot ja siirrot
 • asennusjärjestys
 • lämmitys- ja suojausmenetelmät
 • jälkituentakalustojen tarve.