Muottijärjestelmät


Muotteja voidaan jakaa tyyppeihin ja ryhmiin monin perustein. Ryhmittelyperusteita ovat esim. muottimateriaali, muottiyksikön koko, käyttökertojen lukumäärä, rakennuskohde, rakenneosa tai muotituksen tukisuunta.

Muotin osien mitoitus, muotoilu, rakenne ja erityispiirteet riippuvat muottijärjestelmästä, mutta kaikissa on samat pääperiaatteet.

Pystyrakenteiden muoteilla tehdään esimerkiksi perustukset, seinät ja pilarit. Vaakarakenteiden muoteilla tehdään holvit ja sillan kannet.

Erityismuoteilla tarkoitetaan muotteja, joiden käyttötapa ei ole tavanomainen, tai jotka on tarkoitettu erityiskohteisiin. Erityismuotteja käytetään sekä pysty- että vaakarakenteissa muottitekniikan edellyttämällä tavalla.

Pystyrakenteiden muotit

Järjestelmämuotit
muotit_jarjestelmamuotit Järjestelmämuotteja käytetään sekä monimuotoisissa että selkeissä suorissa pystyrakenteissa. Niitä voidaan käyttää suurina yksikköinä tai kohdekohtaisina elementteinä. Muottielementit liitetään toisiinsa vakiokiinnikkeillä. Jäykistävillä liittimillä voidaan koota jopa 40 m²:n suuruisia muottiyksiköitä. Työmaan kaikki pystyrakenteet, esimerkiksi matalat ja korkeat seinät, porrashuoneet, hissikuilut, väestönsuojat sekä neliö- ja suorakaidepilarit, voidaan tehdä samalla järjestelmämuotilla. Näin saadaan kohteeseen sopiva, helposti muunneltava muottikalusto. Kaarevat rakenteet voidaan tehdä järjestelmämuotilla murtoviivamuottina.
Järjestelmämuotin käyttö edellyttää huolellista ennakkosuunnittelua. Nosturia tarvitaan niin kasauksessa kuin asennus- ja purkutyössäkin. Jos kohteessa on erityisiä arkkitehtonisia pintavaatimuksia, muottisuunnitelmassa on huomioitava elementtijaon ja muottisiteiden betonipintaan jättämä jälki. Betonipinnan laatuun vaikuttaa muottipinnan kunto ja muottien työmaa-aikainen huolto sekä muottirungon puhtaus ja saumojen tiiviys.

Lämmitettävät muotit
muotit_lammitettavat_muotitLämmitettävät muotit ovat perinteisesti olleet suurmuotteja, jotka ovat kahden muottipuoliskon muodostamia seinän korkuisia muotteja, joiden nostamiseen tarvitaan nosturia. Muotit ovat yleensä teräsrunkoisia, valupintana on muottivaneri tai harvemmin teräslevy. Lämmitettävät suurmuotit ovat lämpöeristettyjä, ja muottipintoja lämmittävät termostaatilla ja lämpötilarajoittimilla ohjatut vastussauvat tai -langat. Suurmuotti soveltuu selkeisiin rakenteisiin, joissa on paljon toistuvuutta, esimerkiksi asuinrakennuksiin, joiden runkotyyppinä ovat kantavat seinät ja laatta. Suurmuotteja käytettäessä muottikierto on nopeaa ja työvoiman tarve vähäinen.

Nykyisin on markkinoilla myös lämmitettäviä järjestelmämuotteja, joita voidaan käyttää järjestelmämuottien tavoin suurina yksiköinä, kun on kyseessä selkeät rakenteet. Lämmitettäviä järjestelmämuotteja voidaan käyttää monipuolisemmin kuin suurmuotteja erilaisissa seinäratkaisuissa.

Kevyet järjestelmämuotit
muotit_kevyet_jarjestelmamuotit_2_kev Kevyet järjestelmämuotit ovat alumiini- ja teräsrunkoisia sekä vaneripintaisia. Ne ovat käsin liikuteltavia, joten nosturia ei tarvita. Koska kevyet järjestelmämuotit ovat pienikokoisia, niitä tarvitaan useita vierekkäin. Tällöin muottielementtien kuvio korostuu betonipinnassa. Muottien sidonta (sidepultitus) on tiheä. Kevyet järjestelmämuotit soveltuvat parhaiten pieniin kohteisiin, korjausrakentamiseen, perustuksiin sekä tunneleissa tapahtuviin muottitöihin.

muotit_sidejarjestelmamuotit_mv Sidejärjestelmämuotit ovat kevyiden järjestelmämuottien kaltaisia ja soveltuvat vastaaviin kohteisiin. Sidejärjestelmämuoteissa on yleensä valuun jäävät muottisiteet, jotka katkaistaan 15 millimetrin syvyydeltä betonipinnasta. Jälki paikataan.

 

 

Vakiopalkkimuotti
muotit_vakiopalkkimuottiVakiopalkkimuotti on vakio-osista koottu kohdekohtainen pystyrakenteissa käytettävä muotti. Sen vaakajäykisteinä toimivat teräspalkit ja pystyjäykisteinä niihin kiinnitettävät ristikkopuu- tai umpiuumapalkit. Pintamateriaalina vakiopalkkimuoteissa käytetään vaneria, 3-kerroslevyä tai lautaa betonin pintavaatimusten mukaan. Muottisiteet voidaan sijoittaa haluttuun jakoon.

Vakiopalkkimuotti soveltuu arkkitehtonisesti vaativiin kohteisiin niin muodon kuin pintavaatimustenkin suhteen. Se voi olla sekä suurten pintojen että pienten ja monimuotoisten rakenteiden muotti. Ensikasaukseen vaaditaan ennakkosuunnitelmat ja ammattitaitoinen työkunta. Muottikustannus on selvästi riippuvainen käyttökertamääristä.

Vakiopalkkimuotin tyypillisiä käyttökohteita ovat esimerkiksi hissi- ja porraskuilut yhdistettynä kiipeäviin konsoleihin, erikoispilarit, siltapylonit yhdistettynä kiipeäviin konsoleihin sekä kaarevat seinät.
Lisäksi vakiopalkkimuotteja käytetään suurten pintojen suurmuottina silloin, kun muottisidemäärä halutaan mahdollisimman vähäiseksi tai tiettyyn säännölliseen jakoon, ja käyttökertoja tulee huomattavan paljon.

Paikallatehdyt lauta- ja levymuotit
Pystyrakenteissa käytetään paikallatehtyjä lauta- ja levymuotteja, jotka ovat yleensä kertakäyttöisiä, irrallisesta sahatavarasta ja muottilevyistä paikalla valmistettuja muotteja. Tukirakenteena käytetään puuta tai terästä ja muottipintana lautaa tai vaneria. Muottisiteet ovat yleensä pyöreitä teräs- tai alumiinitankoja. Muotille on tunnusomaista se, että tarvikkeita työstetään pystytyksen aikana, ja että muotti puretaan irrottamalla rakennustarvikkeet yksin kappalein.
muotit_lauta_levymuotit_mv

Muottien tekeminen rakennuspaikalla on hidasta ja vaatii hyvää kirvesmiestaitoa. Työn aikana muottitavaraa rikkoutuu ja hukkaantuu suuria määriä, joten tulevaisuuden kannalta ongelmana on rakennusjäte. Lauta- ja levymuotit soveltuvatkin lähinnä pieniin kohteisiin, joissa ei ole toistuvuutta.

 

 

 

Pilarimuotit
muotit_pyorea_pilarimuotti Pyöreitä pilarimuotteja käytetään pystyrakenteissa ja ne valmistetaan teräksestä, lujitemuovista, sahatavarasta sekä kertakäyttömuotteja kartongista, joista ainoastaan teräsmuotteihin löytyy valmiina työturvallisuutta lisäävä betonointitaso

muotit_suorakaide_pilarimuottiSuorakaidepilarien muotit tehdään teräs- tai alumiinirunkoisista muottielementeistä, vakiopalkeista ja muottilevyistä, lautasiivuista tai muottilevyistä, jotka sidotaan lauta- tai terässoljilla. Muottisiteitä käytetään vain poikkileikkauksiltaan erittäin suurissa pilareissa.

Pilarien järjestelmämuotin pintana on muotin oma vaneri tai erikseen kiinnitettävä muottivaneri muottityypistä riippuen. Pilarimuotti voidaan myös pinnoittaa halutulla materiaalilla, mikä mahdollistaa kuviopinnat.

Vaakarakenteiden muotit

Holvikasettijärjestelmät
muotit_holvikasettijarjestelmatKäsin asennettavat alumiinirunkoiset holvikasetit soveltuvat työmaille, joissa muotin kiertonopeus on tärkeässä roolissa. Parhaiten holvikasetit sopivat pohja-alaltaan suorakulmaisiin laattoihin, joilla on suuret ja selkeät valualueet. Parhaimmillaan holvikasettijärjestelmä on pilarilaattarunkoisessa rakennuksessa, josta kaluston siirrot on helppo suorittaa kerroksesta toiseen. Alhaalta tuentatasoltaan koottavan kasettimuottijärjestelmän työmenekki on pieni, muottiosien määrä vähäinen ja muottikierto nopea.

Kaseteissa on valmiina vanerinen muottipinta, jolloin muottivaneria ei tarvitse erikseen ostaa muuta kuin reunojen täyttökaistoihin. Jälkityön tarve on muottikaluston kunnosta ja työmaanaikaisesta huollosta riippuvainen.

Vakiopalkit ja muottilevyt -järjestelmä
muotit_vakiopalkit_muottilevyt_jarjestelmaPerinteistä holvilaudoitusta muistuttavassa vakiopalkkimuotissa tuentana ovat alumiini- tai terästuet tai tukitornit, tukihaarukat, niska- ja koolauspalkit sekä muottilevyt. Palkit voivat olla ristikkopuupalkkeja, umpiuumapalkkeja tai alumiinipalkkeja. Järjestelmä on monimuotoisten holvien joustava ja muunneltava muottiratkaisu.
Vakiopalkkijärjestelmä soveltuu holvituentoihin, joissa muottikierto ei ole määräävä, koska työmenekki on suurempi kuin holvikasettijärjestelmissä. Muottipinta valitaan kohteen laatuvaatimusten mukaan, mutta yleisimmin käytettynä muottilevynä toimii 21 mm:n 3-kerroslevy. Vakiopuupalkkeihin kuuluu lisävarustuksena palkkituet, joilla normaalikokoisten palkkien laudoitus ja erityisesti purku käy nopeasti ja materiaalia säästävästi

Palkkimuotit
muotit_palkkimuotitPalkkimuotit eli palkin tai laataston reunapalkin muotit valmistetaan joko käyttämällä teräksisiä, portaattomasti säädettäviä palkkisolkia tai sahatavarasta työmaalla. Muottipinnaksi valitaan yleensä sama kuin itse laatan pinnassakin eli joko filmipinnoitettu vaneri tai 3-kerroslevy. Holvimuottijärjestelmiin liittyvillä palkkimuoteilla palkin ja holvin betonointi on mahdollista tehdä samanaikaisesti. Palkkimuotit tehdään itsekantaviksi tai sidotaan välipohjamuotin yhteyteen.

muotit_vakiopalkit_muottilevyt_mvPalkit, erityisesti massiiviset, valetaan usein ennen holvin valua tai ontelolaattojen asennusta. Silloin käytetään usein järjestelmämuottikasetteja.

Palkkitukia käytetään yleensä vakiopuupalkkien kanssa.

Pöytämuotit
muotit_poytamuotitPöytämuotti on laatan muotti, jolla voidaan toteuttaa hyvinkin nopea muottikierto. Muotti kootaan yleensä kohdekohtaisena, ja se muodostuu pöytämuottijaloista sekä niska- ja koolauspalkeista, jotka voivat olla vakiopuu-, alumiini- tai teräspalkkeja. Pintamateriaali valitaan kohteen laatuvaatimusten mukaan.
Käyttö edellyttää useita toistuvia käyttökertoja, koska ensikasaus on suhteellisen työläs. Pöytämuotin vaakasiirroissa käytetään erilaisia siirtovaunuja ja siirtopyörästöjä. Kerroksesta toiseen pöytämuotit siirretään koneellisesti, mikä sitoo nostokapasiteettia.

Edullisimmillaan pöytämuotti on suurten pintojen muottina, jolloin jälkityön tarve on vähäinen. Muotti voidaan koota halutun muotoiseksi. Muotin käyttö vaatii huolella tehdyt muotti- ja kiertosuunnitelmat.

Tuentakalustot

Teräs- ja alumiinituet
Vaakamuotin tuennassa käytetään yleisimmin yksittäisiä teräsholvitukia. Tukien pituussäätö on portaaton ja vaihtelee ollen lyhimmillään 1,00 m ja pisimmillään 5,00 m.

muotit_terastuki muotit_terastuki_detaljiLaatan tukilinjoja varten pystytettäviä terästukia asennettaessa, käytetään ensin asennettavien tukien kanssa asennustukia (kolmijalka). Lisäksi holvimuotin niskapalkkeja varten tarvitaan joko haarukka- tai pikapudotuspäitä. Lopuksi tuenta voidaan jäykistää lautaa tai 50×100-puutavaraa sekä kiilalukkoja käyttäen.

muotit_alumiinituki_detalji muotit_alumiinituki

Alumiiniholvitukien käyttö on lisääntymässä; etuna on niiden huomattavan suuri kuormituskapasiteetti ja keveys. Etenkin ulokeparvekelaattojen tuennoissa käytetään paljon alumiiniholvitukia. Alumiiniholvituista voidaan kehysten avulla koota myös tukitorni.

Alumiini- ja terästukitornit
Tukitornit ovat erillisistä kehistä, vinositeistä ja haarukkapäistä sekä säätöjaloista koottavia, yleensä neljä- tai kuusijalkaisia torneja, ja niitä käytetään, kun tuentakorkeus on yli 6,5 metriä ja/tai halutaan tuettavalle rakenteelle riittävä vakavuus. Vaakasidonnassa voidaan käyttää telineputkia ja -liittimiä. Muotti- ja tuentasuunnitelmat tehdään tukitelineiden mitoitusohjeiden mukaisesti. Lisäksi on otettava huomioon kunkin tuentakaluston omat käyttöohjeet ja sallitut kuormitukset.

muotit_terastukitornimuotit_alumiinitukitorni

Erityismuotteja

Kiipeävät muotit
muotit_kiipeava_muotti_2muotit_kiipeava_muotti

Kiipeävät muotit ovat kerroksittain nosturilla nostettavia tai oman nostokoneiston avulla kiipeäviä seinämuotteja. Kiipeävä muotti koostuu muotista ja kiipeävistä konsoleista. Muottiyksikkö kiinnitetään jo valettuun seinään tartuntapulttien ja -ankkureiden avulla. Siirtovivuston avulla muotti voidaan kallistaa ja siirtää irti seinästä raudoituksen ja varausten asentamiseksi. Kiipeävät muotit soveltuvat siltapylonien, porrashuoneiden ja hissikuilujen sekä korkeiden seinien ja pilarien muotitukseen.

Liukuvalumuotti
muotit_liukuvalumuotti_mvLiukuvalumuotti on yleensä pystysuuntaan liikkuva erityismuotti, jolla pyritään jatkuvaan valutyöhön. Muotin pääosat ovat muotti, nostolaite ja työtasot. Nostolaite liikkuu pystysuorassa olevaa nostotankoa pitkin vetäen muottikehän avulla muotteja ja telineitä perässään.

Muottipinta on terästä, lautaa tai vaneria. Liukuvalua käytetään yleensä korkeiden pystyrakenteiden, kuten savupiippujen, siilojen, vesitornien varsiosien, hissi- ja porrashuoneiden sekä massiivipilarien tekemiseen.

 

Liittolaatat
muotit_liittolaatta_tukirakenneLiittolaatta on poimulevyistä valmistettu kuumasinkitty, kromatoitu peltimuotti, joka toimii kuorilaatan tavoin ensin muottina ja sitten yhdistettynä rakenteena muodostaen laatan alapinnan raudoituksen. Liittolevyjä käytetään ala- ja välipohjissa

 

Kuorilaatat

Kuorilaatta on betoninen, esijännitetty tai -jännittämätön laattaelementti, joka toimii aluksi laatan valumuottina.

Paikallavalun jälkeen kuorilaatta ja pintavalu muodostavat yhdessä rakenteen, jossa laatan alapinnan raudoitus on sijoitettu esijännitettyyn kuorilaattaan. muotit_kuorilaatta_2_mvKuorilaatan ja pintavalun välisen tartunnan varmistavat kuorilaatan ansasraudoitus ja tartuntapinnan kitka.

muotit_kuorilaatta_1_mv

Muovikelmumuotit
muotit_muovikelmumuottiMuovikelmumuotin tukirakenteena on teräslankaverkko, jonka molemmille puolille on muottipinnaksi laminoitu muovikelmu. Teräslankaverkkoa voidaan taivuttaa haluttuun muotoon ilman erityistyökaluja. Muovikelmumuottia käytetään anturoiden ja maata vasten valettavien rakenteiden tekoon, kun betonipinnalla ei ole korkeita laatuvaatimuksia. muotit_muovikelmumuotti_mv