Muottien käyttö ja työmaaohjeet


Nykyaikainen muottitekniikka mahdollistaa nopean teollisen tuotannon. Edellytyksenä tälle on muitakin tekijöitä kuin itse muotti. Rakennesuunnittelulla sekä tuotannonsuunnittelulla luodaan perustekijät kohteen toteutukselle ja muottitekniikan hyödyntämiselle. Tämän jälkeen tulee yhtä tärkeänä tekijänä muottien kanssa niiden käytön osaaminen ja työntekijöiden ammattitaito.

Työntekijöiden kädenjälki on viime kädessä se, mikä näkyy betonipinnan laatuna.

Muottityön laatu syntyy tapahtumaketjusta, jossa varsinainen muottien paikalleen mittaus ja asennus on yhtenä osana. Laadunvarmistamiseen vaikuttavia seikkoja ovat mm:

 • Muottityön laadunvarmistus
 • muottien työmaa-aikainen huolto
 • muotinirrotusaineet
 • varaukset ja kiinnitykset
 • muottien käsittely ja varastointi
 • työsaumat
 • työturvallisuus

Muottityön laadunvarmistus

Muottityön laadunvarmistus alkaa muottien vastaanottotarkastuksella. Siinä tarkastetaan paitsi kaluston ja kalusto-osien määrät, myös kaluston kunto ja puhtaus sekä muottiosien mittatarkkuus.

Ennen muottiasennusta on varmistettava alustan puhtaus ja tasaisuus, tartunnat alustaan sekä mittaukset, merkinnät ja välikkeet.

Muottien paikalleen mittaus vaatii huolellisuutta. Työn aikana tarkistetaan muottien mittatarkkuus ja suoruus sekä siteiden määrä ja pitävyys. Jos muotituksesta on tehty erillinen muottipiirustus, on suunnitelmia noudatettava jo kaluston riittävyydenkin takia. Tuentasuunnitelmista poikkeaminen voi aiheuttaa yllättävän kuormitustilanteen. Tukitelineet on tarkastettava ennen valua, ja tarkastuksesta tehdään pöytäkirja. Tarkastuksessa on kiinnitettävä huomioita mm. suunnitelmanmukaisuuteen, työn huolellisuuteen, vino- ja tuulisidontaan, pohjan kantavuuteen ja kaluston riittävään purkuvaraan.

Betonoinnissa on huomioitava muottikaluston ja -siteiden suurin mahdollinen betonipaine ja sen edellyttämä valunopeus käytettävällä betonilaadulla.

Parhaimmankaan muottimateriaalin pinta ei säily laadukkaana ilman huoltoa. Muottipinnan huolto maksaa aina jonkin verran, mutta vain pienen osan siitä, mitä betonipinnan korjaaminen ja muottipinnan uusiminen. Siksi muottikierrossa tulisi aina varata aika muottien huollolle.

Yksinkertaisin huoltotoimenpide on muottien puhdistus. Muottipinnat on puhdistettava jokaisen valukerran jälkeen. Painevedellä ja harjaamalla tehty pinnan pesu auttaa vain välittömästi muotinpurun jälkeen tehtynä. Puhdistettaessa harjakoneella tai petkeleillä on varottava muottipinnan rikkoutumista.

Myös muotin runko on puhdistettava betonista, jotta muottisaumat saadaan tiiviiksi ja tasaisiksi. Likaisesta muottirungosta aiheutuu usein valupurseita ja hammastuksia betonipintaan.

Muotinirrotusaineet

Muotinirrotusaineiden tehtävänä on estää betonin tarttuminen muottipintaan ja näin ollen parantaa betonipinnan laatua. Niiden käyttö helpottaa muotin puhdistusta myös muualta kuin muottipinnan alueelta. Runkorakenteiden ja etenkin niiden reuna-alueiden huolellinen öljyäminen helpottaa muotin käsittelyä ja uudelleen kokoamista sekä osien yhteensopivuutta ja tiiveyttä. Muotinirrotusaineet tiivistävät muottimateriaaleja ja estävät veden imeytymistä betonista muottiin, jolloin betonipinnasta tulee vaaleampi.

Yleisimmät virheet muotinirrotusaineiden käytössä ovat:

 • ei käytetä lainkaan
 • käytetään silloin tällöin, mutta runsaasti kerralaan
 • levitystekniikka on virheellinen

Muotinirrotusainetta on käytettävä jokaisella valukerralla, mutta mahdollisimman vähän ja tasaisena kerroksena. Tavoiteltaessa mahdollisimman tasaväristä ja huokosetonta betonipintaa tulee muotinirrotusaineiden käytössä huomioida mm. seuraavat tekijät:

 • Liian runsas muottiöljy jättää pystypinnoille valumajälkiä ja valumakertymiä esim. varausten kohtiin ja vaakapinnoille ainekertymiä esim. muottipinnan epätasaisuuksiin ja koloihin.
 • Liika muottiöljy on pyyhittävä pois.
 • Muotinirrotusaineen levitys ruiskuttamalla vaatii kunnollisen paineruiskun, puhdistetun suuttimen ja oikea ruiskutustekniikan, ei liian läheltä, sopiva etäisyys on yleensä n. 50-80cm.
 • Muotinirrotusaineen tulee peittää koko muottipinta, muutoin on vaarana
 • Betonin osittainen tarttuminen ja vaurioituminen
 • Epätasainen betonipinnan väri.
 • Muotinirrotusaine tulee levittää ohuena ja tasaisena kerroksena muottipinnalle
 • Liiallinen määrä aiheuttaa pienihuokoisen, usein ruskehtavaksi värjäytyneen betonipinnan
 • Ainekasautuma voi johtaa jopa kiviaineksen irtoamiseen betonipinnasta
 • Muotinirrotusainetta ei saa ruiskuttaa muottipinnalle raudoituksen läpi
 • Muotinirrotusainetta ei saa joutua valmiiseen betonipintaan

Varaukset, ”stopparit” ja muut kiinnitykset

Muottipintaa kuluttaa betonin ohella kaikki muottipintaan tehtävät kiinnitykset. Nämä tehdään tyypillisesti liian suurilla nauloilla ja ruuveilla, jotka vaurioittavat muottipintaa tarpeettoman näkyvästi. Myös raudoitusteräksillä ja työterästen kiinnityksillä voidaan aiheuttaa tarpeetonta muotin kulumista.

Kiinnitysten aiheuttamat vauriot eivät ainoastaan riko muottipintaa aiheuttaen nystermiä ja pintavirheitä betonipintaan, vaan rikkoutunut vaneripinta imee itseensä kosteutta, joka alentaa nopeasti vanerin lujuusominaisuudet.

Muottien käsittely ja varastointi

Muottien varomattomalla käsittelyllä aiheutetaan yleensä pahimmat vauriot sekä muottipinnoille että runkorakenteille. Vältettäviä tilanteita ovat mm. seuraavat esimerkit:

 • Irrotettaessa muottia kärjestään taivutetulla kangella muottipinta voi ruhjoutua; ohuen vanerilevyn asettaminen kangen ja muottipinnan väliin vähentää vaurioriskiä
 • Holvimuottien (vanerilevyjen tai holvikasettien) pudottelu vaurioittaa vähintäänkin muottilevyjen kulmia ja reunoja
 • Muotit tulee irrottaa rakenteesta mahdollisimman nopeasti betonin saavutettua vaadittavan muotinpurkulujuuden; talvikautena rakenteeseen kiinni jäätyneitä muotteja irrotettaessa sekä muottipintojen että betonipintojen vaurioitumisriski kasvaa merkittävästi

Muottien varastoinnin ja kuljetuksen osalta on huomioitava mm. seuraavat asiat:

 • Muottikasettien välivarastointi maassa tai betoniholvilla muottipintansa varassa tuhoaa nopeasti muottipinnan
 • Vaaka-asennossa suojaamattomana makaavaan muottiin kertyvä vesi ja jää turvottavat ja irrottavat vanerit, lämmitettävien suurmuottien eristeet ja sähkölaiteet kastuvat ja vaurioituvat
 • Painuvalle alustalle varastoitu muotti saattaa vaurioitua myös runkorakenteensa osalta
 • Kuljetettaessa muottikasettinippujen on oltava kunnolla sidotut, kasettien väliin ei saa jäädä muottipintoja vaurioittavia kiviä, betonimuruja, nauloja tms.
 • Suurmuottien kuljetuksessa on aina syytä varmistaa kuljetus- ja pakkausohjeet kaluston toimittajalta
 • Kuljetettaessa on huomioitava, että muottikalustot ja muottiosat on niputettu ja pakattu kuten työmaalle toimitettaessa eri laadut omissa nipuissa ja kuljetuskehikoissa, määrissä on huomioitava kehikoiden suurin sallittu kuormitu

Työsaumat

Työsaumoja syntyy betonirakenteeseen kerralla toteutettujen valuosien välille sekä vaaka- että pystysuunnassa valun keskeytyessä ja betoni kovettuessa. Työsaumat jäävät käytännön toteutuksessa aina näkyviin valmiissa betonipinnassa. Niitä onkin jo suunnitteluvaiheessa käsiteltävä pintaan kuuluvana osina.

Suunnittelussa tulee huomioida rakentajien käytännön toiveet valuosien koosta, joten suunnittelijoiden ja urakoitsijan mahdollisimman aikainen yhteistyö työsaumojen sijoittelussa ja yksityiskohtien suunnittelussa on toivottavaa. Kuten muissakin tapauksissa, esteettiset vaatimukset tulee sovittaa yhteen tuotantoteknisten tekijöiden kanssa arkkitehtonisesti hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Milloin yhteistyö valualueiden laajuuden suunnittelussa ei ole etukäteen mahdollista, suunnittelijan pitäisi suunnitella mieluummin tiheä kuin hyvin harva työsaumajako.

Työsaumalistat

Valun keskeytyessä ja taas jatkuessa kovettuneesta betonista valusaumakohdan epätasaisuutta voidaan peittää saumalistalla. Betonipinnan arkkitehtuurin kannalta saumalistalla korostetaan pinnan jakoa osiin. Valesaumoilla (listalla tehty sauma, jonka takana ei ole työsaumaa) voidaan tihentää em. jakoa. Profiililtaan työsaumalistojen tulisi olla sellaisia, että muotin ja saumalistan purku onnistuu ilman betonipinnan vaurioitumisriskiä.

Nosto- ja siirtolaitteiden on oltava ehjiä ja tarkoitukseen sopivia sekä kuormituskapasiteetiltaan riittäviä. Jos muottikalustoon kuuluu systeeminmukainen nostolaite tai nostotarrain, on kaluston käsittely tehtävä sillä. Muottikalustoissa on käytettävä käyttöohjeiden mukaisesti telinesiltoja, suojakaiteita, käsijohteita ja tuulisidontaa.

Muottitöissä on erityisesti huomioitava

 • Riittävä tuenta, etteivät muotit kaadu tai putoa varastoitaessa tai asennettuna
 • Putoamis- ja liukastumisriski kuljettaessa jäisillä tai öljyisillä muoteilla ja kulkuteillä
 • Tuulen aiheuttama muotin heilahtamisriski
 • Muottiöljyn roiskevaara
 • Betonikappaleiden ja pölyn joutuminen silmiin muottien puhdistuksessa, suojavälineiden käyttö
 • Työturvallisuutta parantaa muottien puhtaus ja työkohteiden siisteys.