Betonipinnat


Paikalla puhtaaksi valettujen betonipintojen käyttö on lisääntynyt erilaisten rakennusten julkisivu- ja sisäpinnoissa merkittävästi viime vuosina. Arkkitehdit ovat halunneet enenevässä määrin käyttää hyödyksi pelkistettyjen betonipintojen antamia mahdollisuuksia erilaisissa kohteissa. Eräänä tähän vaikuttavana tekijänä on itsetiivistyvän betonin käytön yleistyminen ja sillä saavutettava hyvä pintalaatu. Myös arkkitehtonisia betonilattioita halutaan yhä useammin pienrakentamisesta liike- ja julkisten rakennuksen laajoihin lattioihin. Lattiat pyritään tekemään pääsääntöisesti saumattomina.

Pientalon sisäseinien puhdasvalupintoja (Betonilehti)

 

Uusittu betonirakenteiden pintavaihtoehtoja esittelevä julkaisu 

Betonipintoja ja niiden laatua käsittelevä julkaisu, BY40, jonka aiempi versio oli vuodelta 2003, on päivitetty ja uusin julkaisu, BY40 Betonirakenteiden pinnat / Luokitusohjeet 2021, on ilmestynyt toukokuussa. Julkaisun päivitystä oli tekemässä laajapohjainen, alan teollisuudesta koostuva työryhmä.
Julkaisun ohjeet koskevat sellaisia betonielementtien ja paikalla valettujen betonirakenteiden pintoja, joille asetetaan ulkonäköä koskevia vaatimuksia. Ohjeita voidaan soveltaa sekä uusiin että vanhoihin betonipintoihin myös pinnoittamisen yhteydessä. Julkaisussa annettujen ohjeiden lisäksi betonirakenteiden pintojen laatuvaatimuksia asetettaessa tai niistä sovittaessa käytetään pintamalleja ja mallielementtejä. Paikallavalurakenteiden pintamallien valmistukseen käytetään muotteja, joilla haluttu pintalaatutaso on saavutettavissa.

Ohjetta sovellettaessa on muistettava, että pinnan toteutuksessa on osittain kyse betonirakenteen pinnan laatuun liittyvistä teknisistä asioista mutta suurelta osin myös arkkitehdin asettamasta visuaalisesta tavoitteesta. Tämän vuoksi pinnan yleisilmeen ja laatutason hyväksyy tavoitteen asettanut kohteen arkkitehti. Hän myös osoittaa tarvittaessa pinnan mahdolliset korjattavat alueet, jos virheet ylittävät luokitustaulukoissa esitetyt raja-arvot. Kannattaa myös muistaa, että valupintojen korjaaminen voi usein johtaa myös huonompaan lopputulokseen, kuin mitä alkuperäinen valupinta oli.

Paikallavaletuissa puhdasvalupinnoissa on suunniteltava muottilevyjen koko ja jako, muottipulttien sijoittelu ja mahdollisten valesaumojen sijainti (Kuva Peri Oy)

 

Puhdasvalupinnoissa eri osapuolien yhteistyö jo suunnitteluvaiheessa tärkeää

Puhdasvalupintojen toteutuksessa ovat betonimassan ominaisuudet, valu, tiivistys, muottimateriaali, muotinirrotusaine, muottien rakenne ja tiiviys pintojen halutun laadun saavuttamiseksi ratkaisevia. Puhdasvalupintojen toteutus on syytä suunnitella huolellisesti etukäteen suunnittelijan, toteuttajan ja betonin toimittajan kesken.

Hyvän puhdasvalupinnan toteuttaminen edellyttää huolellista työsuoritusta kaikilla osa-alueilla:

  • Muottien tulee olla pinnoiltaan hyviä ja tiiviitä.
  • Raudoituksen tulee olla riittävän kaukana valmiista pinnoista ja raudoitteiden puhtaita, ettei niistä tipu muottipintoihin esimerkiksi ruostetta, joka värjää betonipintaa.
  • Betonimassa pitää tiivistää riittävästi mutta ei liikaa. Tärysauvalla ei tule koskea muottipintoihin tai raudoitteisiin. Jos valun pintaan jää näkyviin valukerrosten rajapintoja, muotin täytössä on ollut liian pitkät välit tai tärysauvaa ei ole viety alempaan valukerrokseen saakka.
  • Muottia ei pidä purkaa liian aikaisin.
  • Muotin purun jälkeen rakennetta tulee jälkihoitaa ohjeiden mukainen aika. Talvella betonin pinta tulee suojata, muotin purun jälkeen, jotta betonipinnan liian nopea jäähtyminen ei aiheuta halkeilua.
  • Lopuksi pinnat on suojattava rakennusaikaiselta kolhiintumiselta ja likaantumiselta.

 
Ennen kuin puhdasvalupintaa lähdetään työmaalla toteuttamaan, asianosasten on syytä pitää aloituskokous. Laadukas toteutus edellyttää hyvää yhteistyötä rakennuttajan arkkitehdin, muottitoimittajan, betonitoimittajan ja urakoitsijan sekä aliurakoitsijoiden välillä. Mahdollisissa jatkopalavereissa tarkennetaan tai kehitetään toteutusta halutun laatutason saavuttamiseksi.

Puhdasvalussa huomioitavaa

Tiivistyvyys ja koossapysyvyys ovat erityisen oleellisia pyrittäessä pinnan korkeaan laatuun. Erottuva massa aiheuttaa halkeilua, epätasaista pinnan laatua ja värivaihteluita. Veden sijasta betoni tulisi notkistaa lisäaineilla.

Vesi-sementtisuhteen ja muotin vedenimukyvyn vaihtelut aiheuttavat pintojen kirjavuutta. Vettä imevä muotti saa aikaan tummemman värisävyn kuin vettä imemätön muotti.

Puhdasvaluun käytettävän betonimassan vesi-sementtisuhteen tulisi olla noin 0,5…0,55 (0,60) ja notkeuden S3, ellei raudoitustiheys edellytä notkeampaa massaa. Massan hienoainesmäärän pitää olla riittävä, eikä massa saa valun aikana erottua. Puhdasvalupintoihin toimitettavat betonikuormat pitää toimittaa tehtaalta yhtäjaksoisesti, jotteivat mahdolliset välikuormat aiheuta rakenteen pintaan värieroja.

Itsetiivistyvällä betonilla on mahdollista saada aikaan erittäin korkealaatuisia betonipintoja.

Tätä betonilaatua ei tarvitse nimensä mukaisesti valuvaiheessa tiivistää.

Kestävä Kivitalo ryhmä myönsi Kivitalo- palkinnon vuonna 2021 Tikkurilan uudelle kirkolle, jossa on näyttävät ja massiiviset puhtaaksi valetut betoniseinät sisärakenteena.

Puhdasvalulattioita voidaan tehdä pintahierrettynä harmaalla betonipinnalla tai väribetoneilla. Lisäksi lattiat voidaan hioa eriasteisesti kevyestä pintahionnasta syvähiottuihin ja tällöin vielä yleensä kiillotettuihin lattiapintoihin saakka. Puhdasvalulattioiden toteutuksessa on tärkeää, että lattian raudoitusaste on riittävän korkea ja betonimassan kutistuma kohtuullisen pieni. Lisäksi betonityön eri vaiheet jälkihoitoineen on tehtävä huolellisesti.

Pienin kutistuma betonissa saadaan aikaan käyttämällä massan valmistuksessa karkeampaa SR- sementtiä. Viimeisten vuosien aikana tästä SR-lattiabetonista on saatu hyviä kokemuksia useissa mittavissa julkisissa kohteissa, esimerkiksi Helsingin Länsiterminaalin puhdasvalulattiassa.