Betonin valinta


Betonimassan ominaisuuksilla ja niiden oikealla valinnalla on merkittävä vaikutus betonityön onnistumisessa ja kovettuneen betonin haluttujen ominaisuuksien saavuttamisessa. Oikeanlaatuisen ja asetetut vaatimukset täyttävän betonin valinta on rakennesuunnittelijan, työmaan ja betoniasiantuntijan yhteistyön tulos. Betonin oikealla valinnalla voidaan oleellisesti parantaa betonirakenteiden säilyvyysominaisuuksia ja siten lisätä niiden käyttöikää.

Betonin valinnan perusperiaatteena on, että rakennesuunnittelija määrittelee asiakirjoissa ne ominaisuudet, joita kovettuneelta betonilta rakenteessa vaaditaan. Rakennesuunnittelijan on lisäksi pyrittävä välttämään tarpeettoman monen betoniluokan ja –laadun käyttämistä samassa kohteessa.

Rakennesuunnittelijan tulee määritellä betonin valinnan perustaksi betonirakenteelle:

  • betonin lujuus- ja rakenneluokka
  • rasitusluokka
  • suojaavan betonipeitteen paksuus
  • toleranssit ja pintaluokat

Rasitusluokan korostuminen pitkäikäisten betonirakenteiden suunnittelun betoniteknisissä lähtökohdissa ja betonin valinnassa on otettava huomioon viranomaismääräysten ja pysyväisohjeiden (Betoninormit) edellyttämällä tavalla. Tärkeimpiä määriteltäviä asioita rasitusluokituksen osalta ovat rakenteen betonin

  • vähimmäislujuusluokka
  • vesisementtisuhdevaatimus
  • sementtimäärävaatimus
  • ilmamääräsuositus
  • minimibetonipeitevaatimus

Tilaaja ja rakennuttaja määrittävät rakennukselle ja rakenteille halutun käyttöiän. Tässä yhteydessä on tärkeää todeta että 50 vuoden käyttöikä yleensä riittää normaaliin rakentamiseen ja sillä päästään yleensä pienin kunnostustoimenpitein huomattavasti pidempiin käyttöikiin. Mikäli tavoitteeksi suunnitteluvaiheessa asetetaan 100 v tai jopa pidempi käyttöikä rasitusluokkavaatimukset edellyttävät huomattavan ”ylilujien” betonilaatujen käyttöä ja tämä voi hankaloittaa betonirakentamisen työsuoritusta ja nostaa jossain määrin myös rakentamisen kustannuksia.

Työmaa, joko yksin tai mieluiten yhdessä betonin toimittajan ja myös rakennesuunnittelijan kanssa, määrittelee käytettävän betonimassan ominaisuudet siten, että asetetut tavoitteet saavutetaan. Edellä mainittujen vaatimusten ja ohjeiden perusteella valitaan teknistaloudellisin betonilaatu, joka on sekä notkeudeltaan, tiivistyvyydeltään että koossapysyvyydeltään mahdollisimman hyvin rakenteeseen ja työtapaan soveltuva.

Lue lisää aiheesta www.rudus.fi