Betonin jälkihoito


Jälkihoidon tarkoituksena on varmistaa betonin lujuudenkehitys ja estää betonin pinnan liian nopea kuivuminen. Jälkihoitotoimenpiteet sekä niiden aloitusajankohta ja kesto ovat rakenteesta, sen koosta ja muodosta, siinä käytetystä betonista sekä sitä ympäröivistä olosuhteista riippuvia. Näin ollen kulloinkin soveliaimman jälkihoitomenetelmän valinnan tulee perustua kaikkien vaikuttavien tekijöiden tuntemiseen.

Jälkihoito tulee aloittaa välittömästi betonoinnin jälkeen, jotta halkeilu saataisiin minimoitua. Lyhin jälkihoitoaika on yleensä kolme vuorokautta, mutta pakkas-, kulutus- tai kemiallisen rasituksen alaiseksi joutuvilla rakenteilla sen tulee olla vähintään seitsemän vuorokautta.

Kastelu

Betonipinnan jatkuva kastelu takaa betonin varmimmin kovettumisen vaatiman kosteuden. Menetelmän haittapuolina on sen vaatima suuri työmäärä ja soveltumattomuus talviolosuhteissa. Viileä vesi jäähdyttää betonipintaa ja voi näin synnyttää halkeilua aiheuttavia lämpötilaeroja.

Peittäminen

Muovikalvolla peittämisen etuna on mahdollisuus suojata tuore pinta sateelta. Kun betonipinnalle ei lisäksi kerry vesikerrosta, kuivuminen pinnoituskosteuteen tapahtuu nopeammin. Tuuliset olosuhteet holvivalujen yhteydessä hankaloittavat tyypillisesti menetelmän käyttöä, samoin runsas jatkosterästen ja läpivientien määrä.

Jälkihoitoaineet

Nestemäisten ruiskutettavien jälkihoitoaineiden tarkoituksena on muodostaa betonin pinnalle lähes täysin kosteutta läpäisemätön kalvo. Koska aineiden tehokkuudessa on käytännön kokeissa havaittu olevan melkoisiakin eroja, on syytä varmistaa valmistajalta tai myyjältä ko. tuotteen ominaisuudet. Heti valun jälkeisen kosteuden haihtumisen estävän ruiskutettavan jälkihoitoaineen yhteydessä voidaan jälkihoidon onnistuminen varmistaa muovipeitolla tai käyttämällä tehokkaita betonin pintaan telattavia jälkihoitoaineita.

Jälkihoitoaineiden käytössä on tärkeää varmistaa myös se onko aine itsestään haihtuvaa vai joudutaanko se poistamaan mekaanisesti tartunnan varmistamiseksi, jos betonipinta käsitellään myöhemmin esimerkiksi maalauksella tai pinnoitteella. Parhaat jälkihoitoaineet haihtuvat 4-6 viikossa ja tätä ennen ne voidaan harjata pinnalta pois. Yleensä jälkihoitoaineet ovat värittömiä, jolloin jälkikäsittelemättömissä pinnoissa voidaan käyttää myös haihtumattomia aineita.